Firmamız projelere mali destek sağlayan BAKA, TKDK ve KOSGEB gibi kurumlara proje yazacak firmalara proje danışmanlık hizmeti vermektedir.

BAKA

Batı Akdeniz Kalkınma Akansı (BAKA) TR-61 Düzey-2 Bölgesi'nde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur illerinde hizmet vermek üzere kurulmuşlardır. Kamu tüzel kişiliğini haiz, teknik donanıma ve yüksek nitelikli personele sahip, kendine özgü bütçesi olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Merkezi Brüksel'de olan ve 166 üyesi bulunan Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) ve merkezi Cenevre'de olan ve 252 üyesi bulunan Dünya Yatırım ve Promosyon ajansları Birliği (WAIPA) üyesidir. BAKA'nın belirlediği 6 temel amaç aşağıdaki gibidir

·         Tarımın geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması

·         Turizmin geliştirilmesi ve kullanılmayan potansiyelin giderilmesi

·         Sanayide rekabet edebilirliğin güçlendirilmesi

·         Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi

·         Çevre altyapısının geliştirilmesi

·         Sosyal sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi

TKDK

Varlık amacı AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan, 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulan, 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak olan kurumdur.

TKDK’nın sunduğu destek programları;

·         Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

·         Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Kırmızı Et ve Beyaz Et),

·         Üretici Gruplarının Kurulması Destek

·         Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

·         Et ve Et Ürürnlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Kırmızı Et ve Beyaz Et)

·         Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlaması

·         Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması

·         Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

·         Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

·         Kırsal Turizm

·         Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

KOSGEB

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.Kısacası küçük ve orta ölçekli işletmelere destek için kurulmuş bir kuruluştur. KOSGEB’in ; kredi faiz desteğinin yanında ayrıca, Kobi Proje Destek Programı, İşbirliği Güçbirliği destek programı, Tematik Proje Destek Programı, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı gibi çeşitli destekleri de bulunmaktadır.